fbpx

Algemene voorwaarden.

Gewijzigd op 19 april 2020

Artikel 1: Definities
Onder de in deze algemene voorwaarden gebruikte begrippen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, wordt het volgende verstaan:

1.1 Overeenkomst(en): alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van de Dienst tussen OVVIO Solutions en Klant, anders dan een masterovereenkomst, indien beschikbaar, waarvan deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.
1.2. Bedrag: het totale bedrag dat de Klant aan OVVIO Solutions verschuldigd is.
1.3. Vergoedingen: Het bedrag/de prijs van de Diensten.
1.4. Campagne(s): de online reclamecampagne die via de Dienst wordt ingezet.
1.5. Klant: de persoon of entiteit waarmee OVVIO Solutions een overeenkomst of masterovereenkomst heeft gesloten. Hieronder vallen ook degenen die in dit verband met OVVIO Solutions in onderhandeling zijn of gaan, alsmede hun vertegenwoordiger(s), gevolmachtigde(n), begunstigde(n) en erfgenamen.
1.6. Klantgegevens: alle gegevens, informatie en/of materiaal met inbegrip van, maar niet beperkt tot, beelden, video en tekst.
1.7. Mediakanalen van de klant: De online mediakanalen van de klant die kunnen worden gebruikt om de reclamediensten voor de klant te leveren.
1.8. Gegevensverwerking Overeenkomst/Gegevensverwerking Addendum: de overeenkomst die de verwerking regelt van persoonsgegevens via de Dienst door OVVIO Solutions als gegevensverwerker, en integraal deel uitmaakt van elke masterovereenkomst of overeenkomst. Het Addendum Gegevensverwerking is als Bijlage I bij de Algemene Voorwaarden gevoegd.
1.9. Employer Branding: het proces van het promoten van de organisatie van de Klant bij een groep mensen.
1.10. Algemene Voorwaarden: de bepalingen van dit document.
1.11. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow.
1.12. Plaatsen van vacatures: Het adverteren van een openstaande vacature op diverse online (social) media kanalen en job portals.
1.13. Masterovereenkomst: de door Opdrachtgever ondertekende Offerte.
1.14. Naam en logo: logo, handelsnaam, dienstmerk of handelsmerk van Opdrachtgever.
1.15. Aanbieding(en): het door OVVIO Solutions gegenereerde voorstel
1.16. Partij: OVVIO Solutions of Klant.
1.17. Offerte(s): het door OVVIO Solutions aan Opdrachtgever verstrekte bestelformulier.
1.18. Dienst(en): de uitvoering van de online advertentiesite die bestaat uit programmeerbare Job Advertising en Employer Branding advertenties op diverse betaalde en onbetaalde mediakanalen, door middel van de door OVVIO Solutions ontwikkelde dienst en zoals deze door OVVIO Solutions via haar ATS-platform of anderszins aan de Klant ter beschikking wordt gesteld.
1.19. Website: www.clickhirego.com en elke andere website van OVVIO Solutions.
1.20. OVVIO Solutions: de besloten vennootschap OVVIO Solutions (hierna ook te noemen: "Click Hire GO!", "Wij", "OVVIO Solutions"), gevestigd aan de Dr. Lovinklaan 1, 2405CM Alphen a/d Rijn, Nederland.

Artikel 2: Toepassingsgebied en prioriteit
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Offertes van Click Hire GO! met betrekking tot de Diensten, en maken integraal deel uit van elke Masterovereenkomst en Overeenkomst.

2.2. Bedingen of voorwaarden van Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor Click Hire GO! indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard en ondertekend door een bevoegd persoonClick Hire GO.

2.3. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de masterovereenkomst, de overeenkomst, het addendum bij de gegevensverwerking, de algemene voorwaarden of eventuele bijlagen daarbij, geldt de volgende volgorde van prioriteit:
I. Masterovereenkomst;
II. Overeenkomst(en);
III. het addendum betreffende de gegevensverwerking;
IV. eventuele bijlagen;
V. deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanvang van de overeenkomst
3.1. Een masterovereenkomst wordt aangegaan op basis van een door Click Hire GO! verstrekte Offerte en de goedkeuring van deze Offerte door Opdrachtgever op de door Click Hire GO! aangegeven wijze.
3.2. Nadat aan Opdrachtgever een eigen account is toegewezen en er geen Masterovereenkomst tussen partijen is gesloten, kan door of namens Opdrachtgever via de online omgeving, waaronder de Website, een overeenkomst worden aangegaan met Click Hire GO! of namens Opdrachtgever op een door hem geautoriseerde wijze. In de online omgeving is Opdrachtgever verplicht de benodigde gegevens in te vullen, op basis waarvan een Offerte wordt gegenereerd. De Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de Offerte heeft goedgekeurd in de online omgeving van Click Hire GO!. Verzoeken tot wijziging van een Overeenkomst door Opdrachtgever na het sluiten van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan aan Click Hire GO! Dergelijke verzoeken tot wijziging zijn slechts bindend indien Click Hire GO! zij schriftelijk heeft bevestigd.
3.3. Wijzigingen in de Masterovereenkomst, Overeenkomsten, Offertes of Campagnes met betrekking tot de Diensten die hogere kosten met zich meebrengen dan de kosten die in de oorspronkelijke Aanbieding of Offerte in aanmerking zouden kunnen worden genomen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3.4. Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.5. Op een of meerdere tussen Opdrachtgever en Click Hire GOde Opdrachtgever gesloten of te sluiten Masterovereenkomst(en) zijn de artikelen 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst door Click Hire GO!
4.1. Click Hire GO ! zal de Hoofdovereenkomst of Overeenkomst naar beste vermogen en met de grootste zorg en deskundigheid uitvoeren. Met betrekking tot de te leveren Diensten, Click Hire GO ! zal haar commercieel beste inspanningen leveren om Services te leveren in overeenstemming met de Hoofdovereenkomst of Overeenkomst. Statistieken genoemd in de Services geleverd door Click Hire GO ! zijn slechts indicatief en vormen geen enkele verplichting. De diensten, campagnes en alle aanbiedingen of offertes zijn onder voorbehoud van typografische en rekenfouten.
4.2. Cliëntbeurzen Click Hire GO ! voorafgaande toestemming om wijzigingen met betrekking tot campagnes door te voeren om campagnes namens de klant te optimaliseren als dit het doel dient van de instructies of doelstellingen van de klant.
4.3. Levertijden aangegeven door Click Hire GO ! zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld dat het om formele termijnen gaat. Click Hire GO ! is slechts in verzuim, ook indien een formele termijn is overeengekomen, na daarvan schriftelijk door Cliënt in kennis te zijn gesteld van zulk verzuim en het verzuim niet te hebben verholpen binnen de door Cliënt gestelde (redelijke) hersteltermijn.
4.4. De Klant heeft geen recht op enige vergoeding van schade veroorzaakt door vertraging in het geval dat een deadline niet is gehaald vanwege een tekortkoming van de Klant, zoals het niet tijdig verstrekken van de informatie, zoals uiteengezet in artikel 5.4.
4.5. Click Hire GO! is naar eigen goeddunken gerechtigd om bij het uitvoeren van de Hoofdovereenkomst of Overeenkomst gebruik te maken van derden voor het verlenen van Diensten, zoals Facebook, Instagram en Google.
4.6. Click Hire GO! kan Google AdWords gebruiken voor advertenties voor vacatures en branding van werkgevers. Als de Klant ervoor kiest om de advertenties op Google AdWords weer te geven, kan de Klant bij het opzetten van de Campagne (s) worden gezien als een eindgebruiker van Google AdWords. Door gebruik te maken van Google AdWords gaat de Klant akkoord met en zal hij voldoen aan de voorwaarden van de Google AdWords API-overeenkomst.Click Hire GO ! kan Google AdWords gebruiken voor advertenties voor vacatures en branding van werkgevers. Als de Klant ervoor kiest om de advertenties op Google AdWords weer te geven, kan de Klant bij het opzetten van de Campagne (s) worden gezien als een eindgebruiker van Google AdWords. Door gebruik te maken van Google AdWords gaat de Klant akkoord met en zal hij voldoen aan de voorwaarden van de Google AdWords API-overeenkomst.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever
5.1. Voor de uitvoering van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst moet de Klant voldoen aan de technische eisen en specificaties die worden aangegeven door Click Hire GO!, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de integratie van softwarecodes, tags en cookies op de mediakanalen van de Klant (indien van toepassing). Indien Click Hire GO! Diensten verleent via de Mediakanalen van de Klant, moet de Klant toegang verlenen aan Click Hire GO! tot de Mediakanalen van de Klant wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst. Click Hire GO! zal alle informatie die hij daartoe ontvangt gebruiken in overeenstemming met artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
5.2. Cliënt verklaart en garandeert dat:
a. de Content van de Klant die aan de online omgeving van Click hire Go! wordt geleverd of daar wordt ingevoerd, geen virussen of andere programma's bevat die op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma's en/of websites van Click Hire Go!;
b. de via de Dienst geleverde, overgebrachte of ter beschikking gestelde Inhoud van de Klant in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, niet lasterlijk, smadelijk, racistisch of anderszins verwerpelijk is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Hieronder valt ook het verkrijgen van toestemming voor het maken, gebruiken en plaatsen van foto's van werknemers of andere personen op sociale of andere media.
c. bij het leveren of invoeren van de betreffende Client Content zal geen gebruik worden gemaakt van apparatuur en/of software die de goede werking van de Diensten, Click Hire GO!'s computersystemen, computerprogramma's en/of websites kunnen verstoren, en zullen geen gegevens worden overgedragen die de infrastructuur van Click Hire GO!'s computersystemen, computerprogramma's en/of websites onevenredig belasten als gevolg van hun omvang en/of andere eigenschappen.
5.3. Opdrachtgever vrijwaart Click Hire GO! voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, op vergoeding van schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit en/of verband houdt met de in artikel 5.2. genoemde verklaringen en garanties.
5.4. Opdrachtgever zal te allen tijde alle juiste en actuele Klantinhoud die nodig is voor de uitvoering van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst tijdig aanleveren aan Click Hire Go!.
5.5. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat Click Hire GO! hij bij de uitvoering van de masterovereenkomst of de overeenkomst naar eigen goeddunken de Client Content mag weergeven op de overeengekomen mediakanalen.
5.6. Opdrachtgever verleent Click Hire GO! en de overeengekomen mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en Google, een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het hosten, gebruiken, distribueren, wijzigen, uitvoeren, kopiëren, publiekelijk uitvoeren of weergeven, vertalen en het maken van afgeleide werken van, gegevens, inhoud en andere informatie die door Click Hire GO! of namens Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld voor de Diensten van Opdrachtgever. [Toelichting: Click Hire GO! gebruikt diverse soorten mediakanalen voor zijn diensten. Om te adverteren op deze online mediakanalen, kan de Klant Client Content uploaden voor het creëren van job- en employer branding advertenties. De overeengekomen mediakanalen vereisen dat Click Hire GO! en/of zijn Klanten deze mediakanalen een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie verlenen om Client Content te gebruiken voor een breed scala aan doeleinden. Om aan deze eis te voldoen, moet de Klant een licentie verlenen aan Click Hire GO! en/of de overeengekomen mediakanalen. Voor meer informatie kunt u het Facebook-platformbeleid en het Instagram-platformbeleid lezen.]
5.7. Indien de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de masterovereenkomst of overeenkomst niet beschikbaar zijn voor Click Hire Go!, of niet tijdig of niet in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden verstrekt aan Click Hire Go!, heeft Click Hire Go!, onverminderd eventuele andere rechten, het recht om de uitvoering van de masterovereenkomst of overeenkomst en/of de Dienst op te schorten zonder dat daarvoor enige voorafgaande (schriftelijke) kennisgeving of schadevergoeding aan de Klant is vereist.
5.8. De Klant zal niet, en zal geen enkele derde partij machtigen om geautomatiseerde, frauduleuze of anderszins ongeldige impressies, onderzoeken, clicks of conversies genereren op de overeengekomen mediakanalen, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, en Google.

Artikel 6: Gebruik van de dienst
6.1. Voor de duur van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst verleent Click Hire GO! de Klant een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om gebruik te maken van de functionaliteiten die via de Dienst aan de Klant ter beschikking worden gesteld.
6.2. Bij het gebruik van de Diensten zal Opdrachtgever zich houden aan alle toepasselijke en relevante wettelijke bepalingen en voorschriften, alsmede aan de in de branche algemeen aanvaarde gedragsregels.

Artikel 7: Gebruik van Click Hire GO! Cookies of vergelijkbare technieken
7.1. Opdrachtgever erkent dat het onmogelijk is voor Click Hire GO! om gepaste kennisgevingen te verstrekken en toestemmingen te registreren op het domein van Opdrachtgever tenzij Opdrachtgever deze voor rekening van Click Hire GO! verwerft, en dat zonder de vereiste toestemming de cookies van Click Hire GO! niet kunnen worden gebruikt. Indien de Klant cookies of gelijkaardige technieken van Click Hire Go! op de website of het domein van de Klant plaatst of gebruikt, gaat de Klant bijgevolg akkoord met het volgende:
a) De Klant verklaart en garandeert dat hij de nodige kennisgevingen heeft gedaan aan de betrokkenen en dat hij de noodzakelijke toestemming van de betrokkenen heeft beveiligd en geregistreerd, ook namens Click Hire GO!, om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, voorschriften en richtlijnen van de sector.
b) De Klant bevestigt, zonder enige beperking in deze voorwaarden, dat de Klant alle nodige rechten en toestemmingen heeft verkregen voor rekening van Click Hire GO! zodat Click Hire GO! de gegevens kan gebruiken die zijn verkregen door Click Hire GO!'s cookies of gelijkaardige technieken die op de website of het domein van de Klant zijn geplaatst.

Artikel 8: Beschikbaarheid en onderhoud
8.1. Opdrachtgever aanvaardt dat de Dienst slechts de functionaliteit en andere kenmerken bevat die aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld op het moment van levering ("as is"), met inbegrip van alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Click Hire GO! garandeert niet dat de Dienst te allen tijde vrij is van storingen of defecten.
8.2. Click Hire Go! behoudt zich het recht voor om de Diensten tijdelijk op te schorten voor onderhoud, wijziging of verbetering van de Diensten en Click Hire GO!'s webservers.

Artikel 9: Prijzen
9.1. Alle prijzen zijn in Euro's en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
9.2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
9.3. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, heeft Click Hire GO! het recht de prijzen naar eigen goeddunken aan te passen. Click Hire GO! zal de Klant ten minste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding ervan op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever de prijswijziging niet wenst te accepteren, kan Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot de datum waarop de nieuwe prijs van kracht wordt.
9.4. In afwijking van het voorgaande lid is Click Hire GO! gerechtigd (maar niet verplicht) de prijzen jaarlijks aan te passen met een percentage dat gelijk is aan de stijging van de Nederlandse consumentenprijsindex (CPI) zoals berekend door het CBS (CPI 2006=100) met een maximum van 4%, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10: Betaling
10.1. Na het sluiten van een masterovereenkomst of een Click Hire GO! overeenkomst factureert Click Hire GO! de opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag. De opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te betalen op het op de Click Hire GO! factuur vermelde rekeningnummer, tenzij Click Hire GO! in de masterovereenkomst een andere termijn heeft aangegeven of wanneer hij de bedragen reeds heeft betaald via een van de beschikbare betaalmethoden.
10.2. Betwiste facturen dienen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de betreffende factuurdatum schriftelijk te worden aangemeld, onder duidelijke vermelding van het betwiste gedeelte van een factuur en de redenen waarom deze wordt betwist. Dertig (30) kalenderdagen na de betreffende factuurdatum worden de facturen als correct beschouwd en vormen geen grond voor een klacht.
10.3. Alle door Opdrachtgever aan Click Hire GO! te verrichten betalingen dienen zonder verrekening, tegenvordering en vrij van enige aftrek of inhouding te geschieden.
10.4. Alle betalingen door Klant gedaan aan Click Hire GO! wordt gecompenseerd door Click Hire GO! tegen eventuele oudere openstaande facturen, ongeacht de tegenbewijs door Opdrachtgever.
10.5. Indien wordt overeengekomen dat Click Hire GO! de Diensten op basis van een nacalculatie zal verrichten, dan gelden de geldende prijzen van Click Hire GO!, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.
10.6. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever dient zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, waaronder, maar niet beperkt tot, het honorarium van de advocaat en de deurwaarder en de kosten van incassobureaus, volledig te vergoeden, naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde rente. Daarnaast is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
10.7. Click Hire GO! behoudt zich het recht voor om pas met Campagnes te beginnen nadat het factuurbedrag is betaald. Click Hire Go! behoudt zich bovendien het recht voor om, indien het gefactureerde bedrag niet volgens de voorwaarden van artikel 10.1. aan Click Hire GO! is betaald, zowel lopende als geplande Campagnes op te schorten of te beëindigen, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, en zonder dat dit leidt tot enig recht op schadevergoeding van de Partner.

Artikel 11: Duur en beëindiging
11.1. Een voor bepaalde tijd aangegane masterovereenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen in de masterovereenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.2. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten tussen Partijen aangegaan voor de duur die nodig is om de betreffende Campagne uit te voeren.
11.3. Overeenkomsten kunnen door Opdrachtgever alleen worden opgezegd met schriftelijke toestemming van Click Hire GO!. Opdrachtgever dient in dat geval alle gemaakte kosten, waaronder de kosten die redelijkerwijs zijn ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, te vergoeden, onverminderd het recht van Click Hire GO! om vergoeding van gederfde winst of enige andere schade in verband met de geannuleerde Overeenkomst te vorderen.
11.4. Iedere Partij is bevoegd de Masterovereenkomst of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, indien de andere Partij surseance van betaling aanvraagt, een faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met enige verplichting uit hoofde van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst, is hij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Masterovereenkomst of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
11.6. Bedragen die worden gefactureerd of door Click Hire GO! worden gefactureerd voor Diensten die vóór de beëindiging zijn verleend, blijven volledig verschuldigd en worden onmiddellijk opeisbaar.
11.7. Voorwaarden die vanuit hun aard bedoeld zijn om na beëindiging van kracht te blijven, blijven volledig van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
a. Artikel 12 Aansprakelijkheid;
b. Artikel 13 Overmacht;
c. Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten;
d. Artikel 16 Vertrouwelijkheid;
e. Artikel 19.1 Diversen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. In het geval dat Click Hire GO! aansprakelijk wordt gesteld voor directe schade, is de aansprakelijkheid van de directie van Click Hire GO! voor deze directe schade, ongeacht de oorzaak ervan, en in het bijzonder wegens een toerekenbare tekortkoming van de directie in nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de mantelovereenkomst of de overeenkomst, beperkt per schadeveroorzakend incident, waarbij een reeks van samenhangende incidenten als één incident wordt beschouwd, tot een bedrag dat gelijk is aan de overeengekomen prijs voor de Dienst. Indien het schadeveroorzakende incident verband houdt met een specifieke Campagne, bestaat het bovengenoemde alleen uit het bedrag dat voor die specifieke Campagne is betaald (d.w.z. de aansprakelijkheid van Click Hire GO! is beperkt tot het bedrag dat voor die specifieke Campagne is betaald). Het totale bedrag voor directe schade kan nooit hoger zijn dan de totale bedragen die voor de Campagne of Diensten in de twaalf (12) voorafgaande maanden zijn betaald, met een maximum totaalbedrag van EUR 3,000,-.
12.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten die Opdrachtgever maakt om tekortkomingen van het management van Click Hire Go! te herstellen of op te lossen, de uitvoering van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst te doen naleven, de direct daarmee samenhangende schade(s) te voorkomen of te beperken en de oorzaak en omvang daarvan vast te stellen.
12.3. Click Hire GO! is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, gederfde winst of andere gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten gemaakt om geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens te herstellen).
12.4. Click Hire GO! is ook niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door handelen of nalaten van derden die in verband met de uitvoering van de masterovereenkomst of de overeenkomst zijn ingeschakeld.
12.5. De verplichting voor Click Hire GO! tot betaling van schadevergoeding ontstaat slechts indien Opdrachtgever een schriftelijke kennisgeving stuurt aan Click Hire GO! van deze schade binnen vier (4) weken nadat de schade is opgetreden.
2.6. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen vervallen echter indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Click Hire GO!.
12.7. Ten aanzien van Opdrachtgever is artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten.
12.8. Opdrachtgever vrijwaart Click Hire GO! voor alle claims van derden, op welke grond dan ook, ter zake van vergoeding van enige schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit en/of verband houdt met het gebruik van de Dienst en/of het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst en in het bijzonder voor aanspraken van of sancties opgelegd door toezichthoudende instanties.

Artikel 13: Overmacht
13.1. Click Hire GO! is niet gebonden aan nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien de nakoming wordt verhinderd door omstandigheden die buiten de macht van Click Hire GO! liggen.
13.2. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, civiele onrust, mobilisatie, oorlog, verkeersopstoppingen, stakingen, lock-outs, import- en exportbeperkingen, bedrijfsstoringen, brand, overstroming, wanprestatie door derden zoals Facebook, Google en Instagram, wordt de toegang tot platforms van derden ontzegd, en wordt contractbreuk door leveranciers waarvan Click Hire GO! afhankelijk is voor de uitvoering van de Masterovereenkomst of de overeenkomst, kan de uitvoering van de Masterovereenkomst of de overeenkomst worden opgeschort, zonder dat er sprake is van enige aansprakelijkheid voor schade als gevolg daarvan. Indien de situatie van overmacht de naleving van de Masterovereenkomst of Overeenkomst gedurende meer dan 10 werkdagen verhindert, hebben beide partijen het recht om de Masterovereenkomst of Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Reeds verrichte diensten uit hoofde van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst worden in dat geval naar evenredigheid in rekening gebracht, maar er is geen andere betaling verschuldigd door de ene partij aan de andere.

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
14.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de look-and-feel, de bijhorende software alsook alle informatie en afbeeldingen die binnen de Dienst en de Website voorkomen, worden uitsluitend bewaard door Click Hire GO!, haar licentiegevers of derden die uit naam van Click Hire GO! worden ingeschakeld. Niets in de Masterovereenkomst of de Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bepalingen waarin een licentie wordt verleend met betrekking tot de Diensten, zal worden geïnterpreteerd als een bepaling over de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten of het verlenen van een licentie.
14.2. Indien en voor zover Click Hire GO! Opdrachtgever een licentie heeft verleend met betrekking tot de Click Hire GO! software, materialen en/of enige toepasselijke Dienst, is de verleende licentie onderworpen aan de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtgever van alle uit hoofde van de Masterovereenkomst of Overeenkomst verschuldigde bedragen. Deze licentie is voor de duur van de Masterovereenkomst of Overeenkomst, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt tot de doeleinden die logischerwijs uit de Masterovereenkomst of Overeenkomst kunnen worden afgeleid, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Click Hire GO! verleent Opdrachtgever geen licentie voor het gebruik van afbeeldingen verbonden aan de Dienst.
14.3. Gegevens die door de Opdrachtgever worden opgeslagen of ter beschikking gesteld of die tijdens het gebruik van de Dienst worden verwerkt, zijn en blijven eigendom van de Opdrachtgever. Click Hire GO! ontvangt een onbeperkte licentie voor het gebruik van deze gegevens voor het verlenen van de Dienst, eventuele aanvullende en toekomstige diensten en voor het gebruik van deze gegevens voor statistische doeleinden ter verbetering van de kwaliteit van de Diensten van Click Hire GO!. Click Hire GO! heeft het recht om deze statistische gegevens (anonieme gegevens) te delen met derden. De gegevens worden geanonimiseerd en zullen nooit persoonlijke gegevens bevatten.
14.4. De klant zal de broncode, technieken, processen, algoritmen, knowhow of andere informatie niet reverse-engineeren, decompileren, demonteren of op een andere manier proberen af te leiden uit de gecompileerde code of databases die door de codes van Click Hire GO! of zijn Licentiehouders worden geproduceerd, en zal het voorgaande niet toestaan of induceren.
14.5. Als een eigenaar van een auteursrecht of een agent daarvan in de Verenigde Staten van Amerika een verwijderingsverklaring heeft gestuurd naar Click Hire GO! , zal Click Hire GO hij/zij reageren op de verwijderingsverklaring en alle inbreukmakende inhoud verwijderen als die inhoud een inbreuk op het auteursrecht is, in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Artikel 15: Privacy
15.1. Door gebruik te maken van de Diensten, kan Click Hire GO! persoonsgegevens verwerken namens de Klant, zoals nader uiteengezet in het Addendum Gegevensverwerking.
15.2 Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaringen die hier beschikbaar zijn: https://clickhirego.com/privacy-policy/

Artikel 16: Vertrouwelijkheid
16.1. Ten aanzien van de informatie die door en tussen de partijen wordt verstrekt met het oog op het aangaan van een Masterovereenkomst of een Overeenkomst en/of tijdens het gebruik van de Dienst, aanvaarden de partijen de plicht tot strikte geheimhouding wanneer de informatie als vertrouwelijk is aangemerkt of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk is bedoeld.
16.2. Click Hire GO! zal de door Opdrachtgever opgeslagen en/of verspreide gegevens tijdens het gebruik van de Dienst niet onderzoeken, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening van de Dienst of indien Click Hire GO! daartoe op grond van een wettelijke verplichting of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 17: Gebruik van de naam en het logo van de klant (reclame)
17.1. De klant erkent en stemt ermee in om Click Hire GO! gebruik te laten maken van de naam en het logo van de klant zoals gedefinieerd in artikel 1.14 van deze algemene voorwaarden op de website en/of ander marketingmateriaal om de klant te identificeren als Click Hire GO! klant en om het gebruik van de diensten door de klant te beschrijven. Indien de Klant dit niet wenst, dient de Klant zijn toestemming voor deze clausule uitdrukkelijk in te trekken door een e-mail te sturen naar info@clickhirego.com.

Artikel 18: Wijzigingen
18.1. Click Hire GO! behoudt zich het recht voor om de Diensten, deze Algemene Voorwaarden, en de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, zelfs met betrekking tot de bestaande Masterovereenkomst of Overeenkomsten. Dergelijke wijzigingen zijn ook van toepassing op de Masterovereenkomst(en) die reeds van kracht zijn na een periode van dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging door middel van een elektronisch bericht. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.2. Indien de bedoelde wijzigingen een significante negatieve impact hebben op het (gebruik van) de Diensten, kan Opdrachtgever de Masterovereenkomst of Overeenkomst opzeggen, mits deze kennisgeving door Click Hire GO! wordt ontvangen vóór de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van de daardoor ontstane schade. Het gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding vormt de aanvaarding door de Opdrachtgever van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 19: Diversen
19.1. Op de Masterovereenkomst of de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Masterovereenkomst of de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
19.2. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan e-mailcommunicatie, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende kan worden vastgesteld. Elektronische communicatie omvat echter geen directe berichtendiensten zoals WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Slack, Skype, FaceTime, enz.
19.3. Indien een bepaling in de Masterovereenkomst, de Overeenkomst, de bijlagen, de Algemene Voorwaarden en het Addendum voor gegevensverwerking nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Masterovereenkomst, de Overeenkomst, de bijlagen, de Algemene Voorwaarden en het Addendum voor gegevensverwerking als geheel. Partijen zullen alle redelijke inspanningen leveren om overeenstemming te bereiken over alle rechtmatige en redelijke variaties op de termijn of voorwaarde die nodig kunnen zijn om, voor zover de wet dat toestaat, hetzelfde commerciële effect te bereiken als zou zijn bereikt met de betreffende bepaling(en).
19.4. De rapporten en de versie van de mededelingen of informatie ontvangen of opgeslagen door Click Hire GO! wordt geacht authentiek te zijn, tenzij Cliënt overtuigend bewijs van het tegendeel levert.
19.5. Click Hire GO! is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst over te dragen aan een derde, zoals een factormaatschappij.

 

Bijlage I - Addendum voor gegevensverwerking

Onderstaande bijlage Verwerking voor Gegevensverwerking vormt een integraal onderdeel van elke Masterovereenkomst of Overeenkomst die door en tussen Opdrachtgever, hierna te noemen: de Controller, en Click Hire GO!, hierna te noemen: "de Processor" wordt aangegaan. Deze bijlage Verwerking voor Gegevensverwerking regelt de verwerking van persoonsgegevens via de door de Processor geleverde Diensten. De partijen worden hierna gezamenlijk "de partijen" en afzonderlijk "de partij" genoemd.

Terwijl:
de Controller heeft toegang tot de persoonsgegevens van verschillende opdrachtgevers en (potentiële) sollicitanten (hierna: "betrokkenen");
de Controller wil dat de Processor bepaalde vormen van verwerking (verzamelen, combineren, opslaan, presenteren van persoonsgegevens) uitvoert in overeenstemming met de Masterovereenkomst of de met de Processor gesloten overeenkomst, waarvan dit Addendum Voor Gegevensverwerking integraal deel uitmaakt;
de Controller heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van bepaalde soorten persoonsgegevens bepaald, zoals geregeld in de voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen;
de Controller's Clienten hebben het doel van en de middelen voor de verwerking van andere soorten persoonsgegevens bepaald, als onderdeel van de diensten die de Controller aan zijn cliënten aanbiedt;
de Processor heeft zich ingespannen om aan dit Addendum betreffende gegevensverwerking te voldoen en de veiligheidsverplichtingen en alle andere aspecten van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna "de GDPR" genoemd) in acht te nemen;
de Controller (of de cliënten van de Controller) wordt (worden) hierbij geacht de verantwoordelijke partij (of partijen) te zijn in de zin van artikel 4, lid 7, van de GDPR; - de Processor wordt hierbij geacht de Processor (of sub-Processor) te zijn in de zin van artikel 4, lid 8, van de GDPR;
de partijen, rekening houdend met de bepalingen van artikel 28, lid 3, van de verordening inzake het bbp, willen hun rechten en plichten schriftelijk vastleggen in deze bijlagen betreffende de gegevensverwerking.

 

De partijen zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1: Verwerkingsdoelstellingen
1.1. De Processor zal namens de Controller persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de voorwaarden die in deze Bijlage voor Gegevensverwerking zijn vastgelegd. De verwerking zal uitsluitend worden uitgevoerd in het kader van de Masterlovereenkomst of de Overeenkomst, en voor alle doeleinden waarmee partijen vervolgens instemmen.

1.2. De Controller en/of de cliënten van de Controller bepalen welke (soorten) persoonsgegevens door de Processor worden verwerkt. Een overzicht van het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en het doel van de verwerking is opgenomen in het Click Hire GO! Privacybeleid.

1.3. De Processor onthoudt zich ervan de persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan die welke door de voor de Controller zijn aangegeven.

1.4. Alle persoonsgegevens die namens de Controller worden verwerkt, blijven eigendom van de Controller en/of de relevante betrokkenen.

1.5. Het is de Processor echter wel toegestaan om gegevens te gebruiken, nadat alle persoonsgegevens zijn gewist, voor statistische doeleinden om de kwaliteit van de Diensten van de Processor te verbeteren.

Artikel 2: Verplichtingen van de Processor
2.1. De verplichtingen van de Processor die voortvloeien uit de voorwaarden van dit Addendum gegevensverwerking gelden ook voor degene die in opdracht van de Processor persoonsgegevens verwerkt.

2.2. De Processor verstrekt de Controller, desgevraagd, details over de maatregelen die hij heeft genomen om aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Addendum gegevensverwerking en de GDPR te voldoen.

Artikel 3: Overdracht van persoonsgegevens
3.1. De Processor kan persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag de Processor de persoonsgegevens ook, alleen op gedocumenteerde instructies van de Controller, doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat een passend beschermingsniveau wordt gewaarborgd en wordt voldaan aan de andere verplichtingen die op hem van toepassing zijn op grond van dit Addendum betreffende Gegevensverwerking en de GDPR.

3.2. Op verzoek stelt de Processor de Controller ervan in kennis in welk land of welke landen de persoonsgegevens zullen worden verwerkt en welke passende beschermingsniveaus worden gewaarborgd.

Artikel 4: Toewijzing van verantwoordelijkheden
4.1. Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met een schending van de bepalingen van deze Addendum gegevensverwerking of van de GDPR zoals die van toepassing is op die Partij, volgt en wordt beheerst door de aansprakelijkheidsbepalingen van de Algemene Voorwaarden van Click Hire GO!, tenzij in dit artikel van het Addendum Verwerking anders is bepaald.

4.2. Niettegenstaande het voorgaande zal de totale aansprakelijkheid van de Processor onder of in verband met dit Addendum voor Gegevensverwerking nooit meer bedragen dan de totale bedragen die in de twaalf (12) voorafgaande maanden zijn betaald voor de Campagne of de Diensten uit hoofde van de Masterovereenkomst of de Overeenkomst, met een geaggregeerd maximumbedrag van EUR 5,000,-.

4.3. De Controller staat er voor en garandeert dat het een wettelijke basis heeft om de relevante persoonsgegevens te verwerken. Bovendien verklaart en garandeert de Controller dat de inhoud niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In dit verband vrijwaart de Controller de verwerker van alle claims en handelingen van derden in verband met de verwerking van persoonsgegevens zonder wettelijke basis in het kader van dit Addendum betreffende Gegevensverwerking.

Artikel 5: Inschakeling van derden of onderaannemers
5.1. Voordat de Processor een derde bij de verwerking van persoonsgegevens betrekt, vraagt en verkrijgt hij schriftelijke toestemming van de Controller.

5.2. De Processor draagt er in ieder geval zorg voor dat deze derden verplicht zijn schriftelijk in te stemmen met dezelfde plichten die tussen de Controller en de Processor zijn overeengekomen.

Artikel 6: Meldingsplicht
6.1. In geval van een veiligheidslek en/of het uitlekken van gegevens, zoals bedoeld in artikel 33 van de GDPR, stelt de Processor de Controller daarvan onverwijld in kennis, waarna de Controller bepaalt of hij zijn cliënten, de betrokkenen en/of de betrokken regelgevende instanties al dan niet op de hoogte brengt. Deze meldingsplicht geldt ongeacht de gevolgen van het lek. De Processor zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist en nauwkeurig is.

6.2. Indien dit bij wet en/of regelgeving wordt vereist, werkt de Processor mee aan de kennisgeving aan de betrokken autoriteiten en/of betrokkenen.

6.3. De meldingsplicht omvat in ieder geval de plicht om te melden dat er een lek is opgetreden, met inbegrip van details over het lek:

i) de (vermoedelijke) oorzaak van het lek;

ii) de (momenteel bekende en / of verwachte) gevolgen daarvan;

iii) de (voorgestelde) oplossing;

iv) de reeds genomen maatregelen.

Artikel 7: Veiligheid
7.1. In overeenstemming met artikel 32 GDPR zal de Processor zich inspannen om adequate technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals ongeoorloofde openbaarmaking, verslechtering, wijziging of openbaarmaking van persoonsgegevens) in verband met de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2. De Processor garandeert niet dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden effectief zijn. De Processor zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de beveiligingsmaatregelen van een redelijk niveau zijn, rekening houdend met de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de kosten in verband met de beveiligingsmaatregelen.

Artikel 8: Behandeling van verzoeken van betrokkenen
8.1. De Controller is verantwoordelijk voor de behandeling en beantwoording van verzoeken van Betrokkenen.

8.2. Indien een betrokkene een verzoek indient bij de Processor om inzage, zoals bepaald in artikel 15 GDPR, of om zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of te beschermen, zoals bepaald in artikel 16-18 GDPR, stuurt de Processor het verzoek door naar de Controller en wordt het verzoek vervolgens door de Controller in behandeling genomen. De Processor kan de betrokkene hiervan op de hoogte brengen.

8.3. Indien de Controller de hulp van de Processor inroept om te voldoen aan zijn verplichting om aan het verzoek van de betrokkene te voldoen, staat de Processor de Controller bij voor zover dit mogelijk is.

Artikel 9: Niet-openbaarmaking en vertrouwelijkheid
9.1. Alle persoonsgegevens die de Processor ontvangt van de Controller en/of die de Processor binnen het kader van dit Addendum Gegevensverwerking verzamelt, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht ten opzichte van derden.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien de Controller uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verstrekken van dergelijke informatie aan derden, indien het verstrekken van de informatie aan derden redelijkerwijs noodzakelijk is met betrekking tot de aard van de opdracht en de uitvoering van dit Addendum Gegevensverwerking, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 10: Audit
10.1. Om de naleving van dit Addendum Gegevensverwerking te bevestigen, staat het de Controller vrij een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke, geregistreerde EDP-auditor aan te wijzen, die verplicht is de vertrouwelijkheid in dit verband in acht te nemen. Bij een dergelijke audit worden de redelijke veiligheidseisen van de Processor in acht genomen en wordt niet op onredelijke wijze ingegrepen in de bedrijfsactiviteiten van de Processor.

10.2. De audit mag alleen worden uitgevoerd wanneer er specifieke redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is van misbruik van persoonsgegevens, en niet eerder dan twee weken nadat de Controller de Processor schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

10.3. De bevindingen met betrekking tot de uitgevoerde audit worden door de partijen besproken en geëvalueerd en, indien van toepassing, dienovereenkomstig door een van de partijen of gezamenlijk door beide partijen ten uitvoer gelegd.

10.4. De kosten van de controle/audit worden gedragen door de Controller.

Artikel 11: Duur en beëindiging
11.1. Dit Addendum voor Gegevensverwerking wordt aangegaan voor de duur die is vastgelegd in de Masterovereenkomst of de overeenkomst, en bij gebrek daaraan, voor de duur van de samenwerking tussen de partijen.

11.2. Het Addendum voor Gegevensverwerking mag niet tussentijds worden beëindigd.

11.3. Dit Addendum voor Gegevensverwerking kan door de partijen alleen worden gewijzigd met wederzijdse toestemming.

11.4. De Processor verleent zijn volledige medewerking aan de wijziging en aanpassing van dit Addendum betreffende de Gegevensverwerking in geval van nieuwe Privacy wetgeving.

11.5. Indien a) nieuwe wetgeving inzake gegevensbescherming van kracht wordt en/of b) de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wordt gewijzigd, heeft de Processor het recht dit Addendum Gegevensverwerking dienovereenkomstig te wijzigen. De Processor zal de Controller twee (2) weken voor de uitvoering van de wijzigingen van dit Addendum Gegevensverwerking schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 12: Teruggave en verwijdering van persoonsgegevens
12.1. Na het verstrijken van dit Addendum voor Gegevensverwerking zal de Processor, op schriftelijk verzoek van de Controller, alle persoonsgegevens die in het bezit van de Processor zijn, verwijderen of aan de Controller teruggeven, tenzij de toepasselijke wetgeving zich verzet tegen teruggave of vernietiging van alle of een deel van de persoonsgegevens.

Artikel 13: Diversen
13.1. Op dit Addendum Gegevensverwerking is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met dit Addendum Gegevensverwerking zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

13.2. De door de Processor uitgevoerde metingen worden geacht authentiek te zijn, tenzij de Controller overtuigend bewijs van het tegendeel levert.